Att söka asyl

Så fungerar asylprocessen i Sverige

Övre delen av en jordglob

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Alla länder som har skrivit under FN:s flyktingkonvention har skyldighet att se till att människor som vill söka skydd får göra det. Ordet asyl betyder fristad. Den som ansöker om skydd i ett annat land kallas asylsökande. 

 

Ansökan utreds av Migrationsverket

En ansökan om asyl kan lämnas in via gränspolisen alternativt vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. Migrationsverket är den myndighet som bestämmer om en person som söker asyl har rätt att stanna i Sverige enligt utlänningslagen.

I utlänningslagen definieras två olika typer av skyddsstatus: status som flykting och status som alternativt skyddsbehövande. Det är alltid en framåtsyftande bedömning av behovet av skydd som görs. Även om en person tidigare har varit utsatt i hemlandet är hen inte flykting eller alternativt skyddsbehövande om hen kan återvända utan att råka illa ut. Personen kan inte heller få skyddsstatus om myndigheterna i hemlandet anses kunna ge skydd.

Under asylutredningen kommer du att få berätta vad det är som gör att du har lämnat ditt hemland och sökt skydd i Sverige.  När din utredning är klar kallas du till ett möte på Migrationsverket där du får veta vilket beslut som har tagits i ditt ärende.

 

Beslut om ansökan

Om de kriterier som finns för uppehållstillstånd är uppfyllda så beviljas ansökan. Om beslutsfattaren däremot anser att skäl för uppehållstillstånd inte finns avslås ansökan.

Om asylansökan beviljas får den sökande till att börja med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet ger rätt att bo och arbeta i Sverige så länge tillståndet är giltigt. Innan tillståndet löper ut måste en ansökan om förlängt uppehållstillstånd lämnas in om personen vill stanna i Sverige.

Om asylansökan avslås kan den sökande antigen acceptera beslutet och återvända till sitt hemland eller överklaga beslutet. Om den sökande väljer att överklaga ska detta vanligtvis ske inom 3 veckor. Om beslutet överklagas fortsätter asylprocessen i domstol.

 

Lär dig mer om asylprocessen

I menyn på den här sidan hittar du mer information om hur asylprocessen går till i Sverige, hur du ansöker om asyl eller annat uppehållstillstånd och hur du kan överklaga ditt beslut.