Att söka asyl

Verkställighetshinder

Övre delen av en jordglob

För att säkerställa att Sverige inte utvisar människor i strid med mänskliga rättigheter finns regler om verkställighetshinder. Även om en person har fått ett utvisningsbeslut kan det nämligen senare uppstå situationer som gör att det inte går, eller rent av inte är tillåtet, att utvisa personen.

Verkställighetshinder innebär att om det kommer fram nya omständigheter efter att utvisningsbeslutet meddelats kan en utvisning stoppas eller en ny prövning beviljas.

Om du anser att det finns något som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland kan du gör en anmälan om verkställighetshinder genom att skriva till Migrationsverket.

 

Nya omständigheter

Det som är speciellt med undantagsbestämmelserna om verkställighetshinder är att det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare. Därför räcker det inte att göra små förändringar eller tillägg till det man redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker inte heller att till exempel påpeka att du anser att något tidigare har gått fel i prövningen av ditt ärende.

Nya omständigheter kan exempelvis handla om att du har en allvarlig sjukdom eller att säkerhetsläget i ditt hemland har försämrats sedan ditt beslut om utvisning vann laga kraft. Det kan i vissa fall också handla om att det har kommit fram ny viktig bevisning.

I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som man inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att man inte kände till omständigheterna tidigare eller för att man av någon annan anledning inte kunnat berätta om det. Det kan till exempel handla om att du har fått en partner eller barn i Sverige.

 

Giltig ursäkt

Det kan vara så att man inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst skäl när man sökte asyl. Om det är så att man kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så behöver man oftast ha en noggrann förklaring till Migrationsverket där man tydliggör varför man inte tidigare berättat. Det kallas för att ha en giltig ursäkt.

 

Inte rätt till offentligt biträde

När du ansöker om verkställighetshinder har du inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade när du ansökte om asyl. Du kan ta hjälp av en jurist för att skriva en ansökan om verkställighetshinder men ofta behöver du då betala juristen själv.

I en ansökan om verkställighetshinder kan du be Migrationsverket om att få ett offentligt biträde. Men det beviljas bara i vissa fall.