Hur går asylprocessen till?

När en person ansöker om asyl har hon rätt att få sitt behov av skydd prövat i en rättssäker asylprocess. Men hur går asylprocessen till i Sverige?

Ansökan om asyl

En ansökan om asyl kan lämnas in via gränspolisen alternativt vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter i Göteborg, Malmö eller Stockholm.

En ansökan bör lämnas in så fort som möjligt efter att den asylsökande kommer till Sverige. Att avvakta med att söka asyl kan ha betydelse vid bedömningen av om en person anses ha behov av skydd.

En längre och mer detaljerad genomgång av asylprocessen hittar du här.

Symbol av en ansökan

Ansökningssamtal

När ansökan lämnats in kommer Migrationsverkets personal att hålla ett ansökningssamtal. Under samtalet får den asylsökande berätta om sig själv, orsakerna till att hen söker asyl och hur hen rest till Sverige. Migrationsverket ber om identitetshandlingar och fingeravtryck tas.

Fingeravtrycket kontrolleras bland annat mot ett EU-system (Eurodac) för att undersöka var den asylsökande reste in i EU och om den asylsökande har sökt asyl i något annat EU-land.

Detta kan ha betydelse för om ansökan ska prövas i Sverige eller om personen, i enlighet med Dublinförordningen, ska överföras till ett annat EU-land och få sin asylprövning där.

Efter ansökningssamtalet tar Migrationsverket ställning till om den asylsökande är i behov av en jurist som assisterar denne under asylprocessen, ett så kallat offentligt biträde.

Asylutredning

Om asylansökan ska prövas i Sverige kallas den sökande till en asylutredning. Här får den asylsökande möjlighet att berätta om varför hen sökt skydd i Sverige. Utredningen hålls av en handläggare från Migrationsverket. Närvarar gör även det offentliga biträdet och tolk.

Det offentliga biträdet ska ge information om den sökandes rättigheter och asylprocessens tillvägagångssätt. Det är därför viktigt att den sökande får möjlighet att träffa sitt offentliga biträde både före och efter asylutredningen.

Symbol av två personer och en pratbubbla

Beslut

Efter asylutredningen går handläggaren på Migrationsverket igenom ärendet tillsammans med en beslutsfattare. De diskuterar vad som kommit fram under asylutredningen, de handlingar som lämnats in samt information som finns om den sökandes hemland. Om de kriterier som finns för uppehållstillstånd är uppfyllda så beviljas ansökan. Om beslutsfattaren däremot anser att skäl för uppehållstillstånd inte finns avslås ansökan.

Om asylansökan beviljas får den sökande till att börja med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Uppehållstillståndet ger rätt att bo och arbeta i Sverige så länge tillståndet är giltigt. Innan tillståndet löper ut måste en ansökan om förlängt uppehållstillstånd lämnas in om personen vill stanna i Sverige.

Om asylansökan avslås kan den sökande antigen acceptera beslutet och återvända till sitt hemland eller överklaga beslutet. Om den sökande väljer att överklaga ska detta vanligtvis ske inom 3 veckor. Om beslutet överklagas fortsätter asylprocessen i domstol.

Lär dig mer om asylrätt