Vad är asylrätt?

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Rättigheten att söka asyl motsvaras av en skyldighet för stater att möjliggöra att människor kan söka asyl och att ansökan hanteras rättssäkert.

Rätten att söka asyl

I artikel 14 i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna fastslås att alla människor har rätt att i andra länder söka och få asyl (skydd) från förföljelse. Ordet asyl betyder fristad. Den som ansöker om skydd i ett annat land kallas asylsökande.

Asylrätten finns även stadgad i FN:s flyktingkonvention från 1951 och har undertecknats av 149 stater. De stater som undertecknat konventionen har en skyldighet att säkerställa att människor har möjlighet att söka asyl och att processen sker rättssäkert.

En flykting definieras, enligt konventionen, som en person som känner välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning.

FN:s symbol

Alternativt skyddsbehövande

Det finns också bestämmelser i EU-rätten, i EU:s skyddsgrundsdirektiv, som fastslår att en person som anses som alternativt skyddsbehövande ska få skydd.

Alternativt skyddsbehövande definieras som en person som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt civilpersoner som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

EU-stjärnor i en cirkel

Non-refoulement

En viktig grundsten i asylrätten är principen om non-refoulement. Bestämmelsen innebär att ingen får utvisas till ett land där de riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Alla stater som skrivit under FN:s flyktingkonvention, däribland Sverige, har en skyldighet att se till att människor kan söka asyl och att ansökan hanteras rättssäkert.

Symbol med fyra händer runt ett hjärta

Lär dig mer om asylrätt