Vem kan få asyl?

En person som vill ha skydd i Sverige kan ansöka om asyl. I utlänningslagen definieras två olika typer av skyddsstatus: status som flykting och status som alternativt skyddsbehövande.

Flykting

Enligt FN:s flyktingkonvention, EU-rätt och svensk nationell lag är en person flykting om denne har en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelse kan utövas av hemlandets egna myndigheter eller av andra grupper eller personer.

En person som är flykting beviljas en flyktingstatusförklaring. Flyktingar beviljas uppehållstillstånd i tre år vid första beslutstillfället (med chans till förlängning om skyddsskälen kvarstår).

Alternativt skyddsbehövande

I EU:s skyddsgrundsdirektiv och i svensk nationell lagstiftning definieras en person som alternativt skyddsbehövande om den löper risk för dödsstraff eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning i sitt hemland.

Alternativt skyddsbehövande är även en person som löper allvarlig risk att skadas på grund av en väpnad konflikt. Om en person får status som alternativt skyddsbehövande, får den uppehållstillstånd i 13 månader vid första beslutstillfället (med chans till förlängning om skyddsskälen kvarstår).

Framåtsyftande bedömning och myndighetsskydd

Det är alltid en framåtsyftande bedömning av behovet av skydd som görs. Även om en person tidigare har varit utsatt i hemlandet är hen inte flykting eller alternativt skyddsbehövande om hen kan återvända utan att råka illa ut. Personen kan inte heller få skyddsstatus om myndigheterna i hemlandet anses kunna ge skydd.

Symbol av en pil som pekar framåt

Kvotflykting

En person behöver befinna sig i Sverige för att kunna beviljas skydd i Sverige. Det finns dock ett undantag: så kallade kvotflyktingar. En kvotflykting är en person som befinner sig utanför Sverige och som får hjälp att komma till Sverige. För att bli uttagen som kvotflykting krävs vanligtvis att personen identifieras som skyddsbehövande av UNHCR, FN:s flyktingorgan.

UNHCR presenterar personens ärende för Migrationsverket, som därefter gör en bedömning om personen har ett behov av skydd. Om Migrationsverket anser att personen ska beviljas uppehållstillstånd kan detta göras redan innan ankomst till Sverige. En kvotflykting som beviljas uppehållstillstånd beviljas ett permanent tillstånd direkt.

UNHCR-symbol

Synnerligen ömmande omständigheter

En person som söker asyl kan i vissa fall få uppehållstillstånd trots att denne inte behöver skydd från förföljelse. Det finns till exempel en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. För att avgöra om sådana omständigheter finns i det specifika ärendet gör Migrationsverket en helhetsbedömning, där personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt undersöks.

Symbol av ett hjärta ovanför en hand

Lär dig mer om asylrätt