Barn i asylprocess

Här kan du läsa mer om barns rättigheter i asylprocessen och ta del av vår guide för hur du som offentligt biträde eller stödperson kan vara ett stöd i asylprocessen.

Två barns händer med en regnbåge ovanpå

Barns rättigheter i asylprocessen

Barn har en rätt att få sina egna asylskäl beaktade och bedömda. Vid denna bedömning måste myndigheter beakta barns särskilda utsatthet och att barn kan riskera så kallad barnspecifik förföljelse. En prövning av barnets bästa ska göras vid alla åtgärder och beslut som rör barn. Vilken påverkan barnets bästa kan ha beror på vilken typ av bestämmelse som tillämpas.

När det handlar om bestämmelser som uppställer tydliga krav (exempelvis flyktingbestämmelsen) så kan barnets bästa användas för att tolka kraven i denna bestämmelse på ett mer barnanpassat vis. Exempelvis är tröskeln för vilken typ av behandling som utgör förföljelse lägre för ett barn än för en vuxen.

När det handlar om mer öppna bestämmelser måste barnets bästa identifieras och beaktas, och avvägningar redovisas och motiveras. Vid den helhetsbedömning som görs inom ramen för öppna bestämmelser kan det som konstaterats vara barnets bästa få utslagseffekt.

Två barn håller varandra i händerna och springer på ett fält

Att prata med barn

Vad bör man tänka på inför möte med barn som genomgår asylutredning? Hur kan du som offentligt biträde för barn vara ett bra stöd till barnet? Vilken annan hjälp kan barnet få? Vi på Asylrättscentrum delar nu vår guide till att prata med barn i asylutredningen.

I den här guiden hittar du både en checklista för möten med barn inför asylrutredningen, och praktiska råd för hur du kan planera och genomföra möten med barn.

Ett litet barn som håller en vuxen i handen

Rätt att komma till tals

Barn har enligt såväl barnkonventionen som utlänningslagen rätt att komma till tals. I utlänningslagen finns dock en begränsning som inte finns i barnkonventionen. Det anges att barn inte ska höras om det bedöms olämpligt. FN:s barnrättskommitté har upprepade gånger kritiserat Sverige för att detta olämplighetsrekvisit finns i utlänningslagen, men lagen har inte ändrats.

Däremot har Migrationsverket, efter att barnkonventionen blev svensk lag, reviderat sitt rättsliga ställningstagande om att höra barn. I detta ställningstagande klargör Migrationsverket att utlänningslagen måste tolkas i ljuset av barnkonventionen. Med ”olämpligt” ska endast avses när barn själva inte vill tala med Migrationsverket.

Utöver samtal med barnet självt ska Migrationsverket dessutom hålla ett barnfokuserat samtal med barnets vårdnadshavare i samband med ansökan och asylutredning. Barnfokuserade samtal ska alltid genomföras, oavsett om Migrationsverket talar med barnet eller inte.

Två vuxna och ett barn håller varandra i händerna

Vid våld och hot

Om barnet utsätts för våld eller hot kan du hjälpa hen att komma i kontakt med stödorganisationer här i Sverige.