Dataskyddspolicy

Allmänt

Asylrättscentrum respekterar och värnar om din personliga integritet. Du ska vara trygg i dina kontakter med oss och vi är måna om din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Rätten till privatliv finns också uttryckt i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I regeringsformen finns också en grundlagsskyddad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter.

Vi vill med denna dataskyddspolicy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter och hur du kan kontakta oss.

 

Ansvar

Den juridiska personen Asylrättscentrum (organisationsnummer 802401–8213) är personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet.

 

Insamlande av personuppgifter

Asylrättscentrum får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Vi kan även få in uppgifter om dig från andra. Exempelvis från myndigheter, domstolar eller från personer som du har gett i uppdrag att kontakta oss. Om vi får in uppgifter om dig från andra berättar vi för dig varifrån vi har fått dem.

Exempel på uppgifter som vi samlar in är namn, kontaktuppgifter så som mobilnummer, adress och e-postadress. Beroende på vilken kontakt du har med oss och vilka uppgifter som behöver behandlas för att exempelvis kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, eller för att kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig, kan vi också komma att behandla andra personuppgifter.

Exempel på situationer när vi samlar in personuppgifter:

 • När du skickar in handlingar till oss för att du vill ha vår hjälp.
 • När du har bett någon annan att skicka in handlingar till oss för att du vill ha vår hjälp.
 • När myndigheter eller domstolar förser oss med uppgifter om dig i samband med att vi exempelvis får ett förordnande som offentligt biträde.
 • Om du anmäler dig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Om du anges som kontaktperson hos en leverantör eller i annat avtalsförhållande.
 • Du skänker en gåva.
 • Du besöker vår hemsida, under förutsättning att du har godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter, se vidare under rubriken ”Cookies”
 • Om du anmäler dig till något som vi arrangerar, till exempel utbildningar.
 • Om vi gör en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.
 • Vid anställning, uppdrag eller praktik.

 

Syfte

Asylrättscentrum verkar för att stärka rättssäkerheten inom migrationsrätten. Den största delen av vårt arbete utgörs av att vi ger juridiskt stöd till enskilda. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter avseende enskilda som vi hjälper. Vi behöver även hantera personuppgifter för att uppfylla andra avtal, uppdrag och förfrågningar.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att kunna utföra följande:

 • Göra juridiska bedömningar av enskildas ärenden
 • Möjliggöra god service för att kunna hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, till exempel nyhetsbrev
 • Lagra och analysera information som kan komma att användas i avidentifierat skick i exempelvis statistik och rapportering som underlag i vårt påverkansarbete samt till medlemmar, finansiärer och andra intressenter.
 • Agera som ombud och offentliga biträden
 • Kunna administrera gåvor eller anmälningar till evenemang och utbildningar
 • Genom analys av beteenden på vår hemsida och andra digitala medier för att kunna leverera och utveckla dessa.

Utöver dessa ändamål kan det finnas andra ändamål vilka anges när dina personuppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis av bokförings- och skattemässiga skäl.

 

Vem får ta del av insamlade personuppgifter

Asylrättscentrum delar inte med sig av dina personuppgifter till tredje part – annat än när sådan krävs för att vi ska kunna fullgöra avtal eller uppdrag, när vi är rättsligt förpliktigade till det, för att skydda dina grundläggande intressen eller vid utförande av en uppgift av allmänt intresse – annat än i avidentifierat skick i exempelvis statistiska sammanställningar. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

 

Cookies och liknande

När du använder vår hemsida och andra digitala medier samlas uppgifter in via cookies och liknande. Detta görs endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling så som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på vår hemsida där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

 

Laglig grund, lagring och gallring

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Asylrättscentrum registrerar och lagrar om av vilken anledning du har lämnat dem (till exempel för att du vill att vi ska göra en juridisk bedömning utifrån de handlingar och uppgifter som du lämnar till oss) samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Den lagliga grunden för Asylrättscentrum att behandlar dina personuppgifter beror på vilken relation du har till oss och av vilken anledning vi behöver behandla uppgifterna.

Det kan vara:

 • Uppfyllande av avtal – för att vi ska kunna uppfylla avtal eller uppdrag
 • Rättslig förpliktelse – till exempel för att vi ska kunna uppfylla sådant som krävs av oss genom lag
 • För att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig
 • Berättigat intresse – till exempel för att vi ska kunna administrera gåvor, eller övervaka och förbättra hur vår hemsida fungerar
 • Samtycke – när du uttryckligen har sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder. I de fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst ta tillbaka detta genom att kontakta oss och meddela det.
 • Utförande av uppgift av allmänt intresse – när vi gör en orosanmälan enligt socialtjänstlagen vid misstanke att ett barn far illa.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta säkerställs genom interna rutiner.

Asylrättscentrum kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, till exempel har ett pågående ärende, och en tid därefter beroende på ändamål. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser.

Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter

Du har möjlighet att påverka hur Asylrättscentrum behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter – du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Asylrättscentrum, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd – du har rätt att begära att Asylrättscentrum raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas – du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas – du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – om du anser att Asylrättscentrum behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt till dataportabilitet – om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Asylrättscentrum är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

 

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, kan du kontakta oss på:

Asylrättscentrum
Gustavslundsvägen 141
167 51 Bromma

E-post: dataskyddsombud@asylrattscentrum.se
Tel: 0200-88 00 66 (tis–ons kl. 9.00–11.00)
Fax: 08-665 09 40