Familjeåterförening

Här kan du lära dig om vad familjeåterförening är och vad det innebär att få uppehållstillstånd för anknytning till en familjemedlem i Sverige.

En familj promenerar tillsammans

Rätten till skydd för familjelivet

Att familjer ska ha möjlighet att hålla ihop är en viktig och grundläggande mänsklig rättighet. Rätten till skydd för familjelivet finns i flera internationella konventioner, till exempel Europakonventionen och barnkonventionen.

Inom migrationsrätten förekommer två begrepp kopplat till skydd för familjelivet: familjeåterförening och uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.

  • Familjeåterförening innebär precis som det låter, en möjlighet för en familj som har kommit ifrån varandra, kanske på grund av krig eller för att en i familjen har tvingats att fly, att återförenas och bo tillsammans igen.
  • Familjeanknytning är ett bredare begrepp och omfattar också familjer som redan bor tillsammans, men som kanske riskerar att splittras om en person inte får stanna i Sverige.
Tre händer på varandra

Uppehållstillstånd för att bo tillsammans med en familjemedlem

Om dina familjemedlemmar inte är svenska eller nordiska medborgare men vill bo i Sverige behöver de ha någon form av tillstånd. Vilken form av tillstånd de behöver eller kan få beror på varifrån de kommer och vilken relation ni har till varandra.

Här nedan kan du läsa om vad som gäller beroende på om dina familjemedlemmar är ifrån ett så kallat tredje land (ett land utanför EU) eller ifrån ett EU-land.

Ikon med tre personer under ett hustak

Familjemedlemmar från ett land utanför EU (tredjelandsmedborgare)

När man vill ansöka om tillstånd för att bo tillsammans med familjemedlemmar är huvudregeln att man ska ansöka om – och beviljas – ett sådant tillstånd innan man reser till Sverige.

Huvudregeln är alltså att man lämnar in ansökan när man befinner sig i sitt hemland eller i ett grannland. Det går i vissa fall att bevilja ett tillstånd till en familjemedlem som befinner sig i Sverige, men det görs sällan. För att tillstånd ska kunna beviljas till en familjemedlem som redan är i Sverige krävs att det är orimligt att kräva att personen reser till ett annat land för att lämn in ansökan.

Om man har sökt asyl men också har familjemedlemmar som har rätt att bo i Sverige är det bra att berätta det. Då prövas anknytningen till familjemedlemmarna som en del av asylprocessen.

Om man är i Sverige och har ett giltigt utvisningsbeslut kan man i vissa fall ansöka om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med familjemedlemmar genom att lämna in en ansökan om verkställighetshinder.

Övre delen av en jordglob

Krav för att få bo med sin familj

Anknytningsperson

Till att börja med behöver man ha en familjemedlem som har rätt att bo i Sverige som man kan ansöka om att få bo tillsammans med – det här kallas för anknytningsperson. I vissa fall räcker det att anknytningspersonen i Sverige har ett tillfälligt uppehållstillstånd, men ibland krävs att familjemedlemmen har ett permanent tillstånd att bo i landet.

Möjligheten att komma och bo med en familjemedlem i Sverige beror på:

  • vilken typ av uppehållstillstånd anknytningspersonen har
  • på vilken grund uppehållstillståndet beviljades
  • om uppehållstillståndet är permanent eller tidsbegränsat
  • om uppehållstillståndet beviljats för att anknytningspersonen ansetts vara i behov av skydd eller inte.

Det är inte heller alla familjemedlemmar som omfattas av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd. Som huvudregel kan man få återförenas med sin partner och med barn om de är under 18 år och ogifta. Ibland finns även möjlighet att återförenas med andra familjemedlemmar, men det är undantagsbestämmelser och därför svårare.

 

Identitet

Den som ansöker om att få bo i Sverige behöver kunna styrka sin identitet. Det görs vanligtvis med hjälp av ett giltigt hemlandspass.

När det inte är går att få tag i id-handlingar men det finns gemensamma biologiska barn kan det i vissa fall räcka med att göra sin identitet sannolik.

 

Försörjningskrav

Den person som bor i Sverige ska som huvudregel kunna försörja de familjemedlemmar som vill flytta hit. Det handlar både om ett krav på att ha tillräckligt mycket pengar och ett krav på att ha en bostad. I vissa fall gäller inte försörjningskravet, till exempel om anknytningspersonen är ett barn och i vissa fall om anknytningspersonen är flykting eller svensk medborgare. Det finns viss möjlighet att göra undantag från försörjningskravet om det finns särskilda skäl.

 

Om familjemedlemmen som bor i Sverige är svensk medborgare

Ibland kan EU-rätten innebära att en tredjelandsmedborgare måste få bo tillsammans med en familjemedlem i Sverige. Detta blir till exempel aktuellt när en svensk medborgare och en tredjelandsmedborgare har bott tillsammans i ett annat EU-land i mer än tre månader och sedan vill bo tillsammans i Sverige.

Det aktualiseras också i situationer där en svensk medborgare och en tredjelandsmedborgare redan bor tillsammans i Sverige och där det finns en risk att den svenska medborgaren måste lämna EU för att följa med sin familjemedlem om denne inte tillåts stanna. Detta kallas för härledd uppehållsrätt och går att läsa mer om här.

Familjemedlemmar från ett annat EU-land

Rätten till fri rörlighet är en grundläggande del av EU-samarbetet. Medborgare i ett EU-land har rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat i tre månader, och därefter tills vidare – under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Detta kallas för uppehållsrätt.

För att en person ska ha uppehållsrätt krävs att den är medborgare i ett EU-land, att den har ett id-kort och ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under vistelsen”.

EU-flagga på mörkblå bakgrund

Läs mer om familjeåterförening och möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige på Migrationsverkets hemsida: