Kvinnor i asylprocess

Här hittar du viktig information om kvinnors rättigheter i asylprocessen.

En kvinna med slöja promenerar på en bro

Kvinnors rättigheter i asylprocessen

Som kvinna i asylprocess kan det ofta vara svårt att få kunskap om sina rättigheter och information om hur asylprocessen går till. Det kan också vara svårt att prata om sin situation eller tidigare upplevelser.

Därför är det viktigt att alla kvinnor får information om att de har rätt att önska en kvinnlig handläggare på Migrationsverket, samt kvinnlig tolk och offentligt biträde.

Om en kvinna söker asyl tillsammans med sin familj har hon rätt till ett eget offentligt biträde om det uppstår motstridiga intressen inom familjen. Migrationsverket kan även besluta om sekretess mellan familjemedlemmar som söker asyl. Kvinnan har då rätt till enskilda möten med Migrationsverket.

För att kunna ta tillvara på sina klienters bästa intressen ska även det offentliga biträdet träffa varje familjemedlem enskilt.

Det är viktigt att det blir rätt från början, så att det finns förutsättningar för kvinnan att våga berätta om sina asylskäl och få dessa beaktade i sin asylansökan.

En kvinna promenerar på en trottoar
Att stötta kvinnor i asylprocess

Våga berätta

Som stöd till en kvinna i asylprocess är en av dina viktigaste uppgifter att hjälpa kvinnan att våga prata om sin situation och skälen till att hon söker asyl. Lika viktigt som det är att våga berätta vad man har varit med om, lika viktigt är det att kvinnan talar om vad det hon riskerar att utsättas för vid ett eventuellt återvändande.

Förstå sina rättigheter

Det är även viktigt att kvinnan förstår sina rättigheter och hur asylprocessen fungerar. Som stödperson kan du hjälpa henne genom att gå igenom hur asylprocessen går till och ger information om att hon har rätt att få kvinnlig handläggare, tolk och offentligt biträde samt information om att dessa har tystnadsplikt. Det kan göra att hon känner sig mer bekväm att berätta.

Läs mer om hur du kan stötta kvinnor i asylprocess i vår guide!

Ladda ner guiden Att stötta kvinnor i asylprocess

Vid våld och hot

Om kvinnan utsätts för våld eller hot kan du hjälpa henne att komma i kontakt med stödorganisationer här i Sverige.