17 januari, 2024

Asylrättscentrum stärker insatserna för särskilt utsatta grupper med stöd från EU

Under 2024 och det första halvåret 2025 genomför vi på Asylrättscentrum ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om rättigheterna för särskilt utsatta personer i asylprocess och stärka rättssäkerheten för sårbara grupper.

Dela på Facebook
En lila blomma har växt upp ur en spricka i asfalten

Asylrättscentrum stärker insatserna för särskilt utsatta grupper med stöd från EU

Under 2024 och det första halvåret 2025 genomför vi på Asylrättscentrum ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om rättigheterna för särskilt utsatta personer i asylprocess och stärka rättssäkerheten för sårbara grupper.

I EU:s Asylprocedurdirektiv finns bestämmelser om särskilda rättssäkerhetsgarantier för vissa personer bland annat på grund av ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder, svår sjukdom, mental ohälsa eller sviter av tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av våld.

Genom vår juridiska rådgivning har vi på Asylrättscentrum erfarit att personer som identifierats ha särskilda behov inte alltid erhåller det stöd och den behandling de har rätt till i asylprocessen. Detta påverkar till exempel frågor om bevislättnad, den muntliga asylutredningen, undantag från krav på den enskilde, rätten till offentligt biträde och tillgången till tortyrskadeutredning och vård.

Samtidigt har regeringen genom Tidöavtalet aviserat ett flertal förändringar inom mottagandet av asylsökande och ämnar vidta åtgärder som ”så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter”. Även på internationell nivå växer en mer restriktiv asylpolitik fram. EU enades nyligen om ett nytt gemensamt asylsystem som också kommer att påverka asylförfarandet och rättigheterna för särskilt utsatta grupper.

Med bakgrund mot den utveckling som sker både nationellt och internationellt finns det ett starkt behov av att bevaka och försvara utsatta personers rättigheter i asylprocessen. Genom detta projekt vill vi på Asylrättscentrum stärka rättssäkerheten i asylprocessen och bidra till nationella myndigheters efterlevnad av utsatta personers rättigheter.

Inom ramen för projektet så kommer vi på Asylrättscentrum bland annat att:

  • Sammanställa en rapport som kartlägger det internationella rättsläget avseende utsatta personer samt sammanställa internationell praxis kring utsatta grupper. Rapporten kommer även att kartlägga nationell lag, praxis och handläggningsrutiner och identifiera eventuella brister i dem.
  • Genomföra utbildningar för offentliga biträden och andra yrkesverksamma som på olika sätt ger stöd till asylsökande.
  • Sprida information och erbjuda gratis rådgivning till särskilt utsatta personer i asylprocess, samt företräda enskilda som saknar rättsligt bistånd.

Vi på Asylrättscentrum är väldigt glada för möjligheten att genomföra detta viktiga projekt med stöd från Europeiska unionen.

Håll utkik på vår hemsida och på vår instagram för fler uppdateringar om projektet.