10 december, 2021

Rättsäkerheten och säkra ursprungsländer

I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om handläggning av asylansökningar från personer från s.k. säkra ursprungsländer. Migrationsverket ges genom lagändringen utökade möjligheter att fatta beslut om avvisning med omedelbart återvändande för asylsökande från de aktuella länderna.

Dela på Facebook
Människor som går på ett övergångsställe

Rapport: Rättsäkerheten och säkra ursprungsländer

I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om handläggning av asylansökningar från personer från s.k. säkra ursprungsländer. Migrationsverket ges genom lagändringen utökade möjligheter att fatta beslut om avvisning med omedelbart återvändande för asylsökande från de aktuella länderna.

Det har riktats farhågor om att särskilda regler för asylsökande från vissa länder försvagar den individuella asylrätten. Det skulle i sin tur kunna innebära en risk för att personer med ett faktiskt skyddsbehov avvisas och att principen om non-refoulement alltså åsidosätts. Mot denna risk står behovet av effektiva asylprocesser och att asylsökande inte ska tvingas vänta orimligt länge på beslut. Till viss del ställs alltså rättssäkerhet mot effektivitet i dessa avvägningar.

Ladda ner rapporten Rättssäkerheten och säkra ursprungsländer

Granskning av ärenden

För att utreda hur rättssäkerhetsaspekterna faktiskt har tillvaratagits i enskilda ärenden har Asylrättscentrum granskat beslut från Migrationsverket. För att genomföra granskningen har vi begärt ut samtliga beslut om avvisning med omedelbar verkställighet som fattades under de första tre månaderna som reglerna om säkra ursprungsländer var i bruk.

Totalt var det 37 beslut om omedelbart återvändande för personer som kommer från något av länderna på listan över säkra ursprungsländer. Besluten gäller 63 personer, 39 män och 24 kvinnor. Tolv barnfamiljer fick beslut om omedelbar verkställighet. Sammanlagt berördes 22 barn av besluten.

Stad vid ett berg

Asylrättscentrums rekommendationer

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer för att öka rättssäkerheten vid handläggning av asylansökningar från säkra ursprungsländer:

  • Se över riktlinjerna för när offentligt biträde förordnas och hur dessa efterföljs i praktiken. Under alla förhållanden bör offentligt biträde förordnas i samtliga fall där den asylsökande får anses ha särskilda svårigheter att ta till vara sin rätt; alltså i enlighet med Migrationsverkets gällande riktlinjer. Asylrättscentrum anser dock, i likhet med UNHCR, att det finns starka rättssäkerhetsskäl för att utöka rätten till offentligt biträde ytterligare.
  • Säkerställ att de asylsökande ges en reell möjlighet att motbevisa presumtionen om att landet är säkert för dem.
  • Säkerställ att tidigare praxis gällande uppenbarhetsrekvisitet efterlevs i praktiken. Granskningen av beslut ger skäl att ifrågasätta om så är fallet.
  • Utforma tydligare riktlinjer för när personer i behov av särskilda förfarandegarantier inte kan anses få sina behov tillgodosedda i en påskyndad process.
  • Säkerställ att en tillräcklig bedömning av barnets bästa och barnets egna asylskäl görs varje enskilt fall.

Den här rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNCHR:s representation för de nordiska och baltiska staterna. UNHCR har bidragit med finansiellt stöd till rapporten.