21 juni, 2023

En ny ordning för asylsökandes boende

Asylrättscentrum har yttrat sig över betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. I vårt remissvar lyfter vi ett antal ändringsförslag och efterfrågar flera förtydliganden.

Dela på Facebook
Ett fönster där solen skiner in på växter

Remissvar

Asylrättscentrum har yttrat sig över betänkandet En ny ordning för asylsökandes boendeSOU 2022:64. I vårt remissvar lyfter vi ett antal ändringsförslag och efterfrågar flera förtydliganden. Vi är bland annat oroade över hur den föreslagna ordningen ska kunna tillgodose enskildas behov av anpassat boende och ifrågasätter om vissa åtgärder som föreslås är rimliga i förhållande till syftet.

I utredningens delbetänkande föreslås bland annat följande:

  • Alla asylsökande, med undan­tag av ensam­kommande barn, ska till­delas en plats på ett asylboende som Migrationsverket ansvarar för.
  • Boende på asyl­boende ska vara ett villkor för dag­ersättning, särskilt bidrag och villkor för undan­tag från kravet på arbets­tillstånd.
  • Om en person som inte bor på asyl­boende inte under­rättar Migrations­verket om sin bostads­adress ska asyl­ansökan få betraktas som åter­kallad och asyl­ärendet avskrivas.
  • Skötsamhet på asyl­boenden ska införas som villkor för dag­ersätt­ning.
  • Asylsökande ska vara skyldiga att delta i sam­hälls­introduk­tion enligt lag. Genom­förd sam­hälls­introduk­tion ska vara ett villkor för undan­tag från kravet på arbets­tillstånd.

 

Asylrättscentrums remissvar

Vi konstaterar att den föreslagna nya ordningen med tilldelning av plats på asylboende istället för erbjudande av plats på asylboende kommer innebära att Migrationsverket i större utsträckning än idag behöver ordna med plats på asylboende. Vi befarar att den nya ordningen kan innebära utmaningar för Migrationsverket att tillhandahålla anpassade boenden för personer som är i behov av det.

Asylrättscentrum vill särskilt understryka vikten av en trygg och lugn boendemiljö för barn och barnfamiljer. Vi ställer oss tveksamma till om kollektiva boendeformer är det mest lämpliga för barn och barnfamiljer och menar att detta bör vara en faktor som Migrationsverket tar särskild hänsyn till vid tilldelning av boendeplats till denna grupp.

Vi avstyrker förslaget om att en persons asylansökan ska kunna avskrivas i situationer där denne inte uppger en ny korrekt bostadsadress eller inte kan antas bo på angiven adress. Vi anser att det är en oproportionerligt negativ konsekvens för den enskilde. Vi menar att en sådan åtgärd endast ska kunna aktualiseras i situationer där Migrationsverket inte lyckas upprätta någon kontakt alls med den sökande.

Asylrättscentrum anser att det bör räcka med särskilda skäl istället för synnerliga skäl för att på grund av
personliga förhållanden få undantag från villkoret att bo på asylboende för dagersättning, särskilt bidrag och AT-UND. Vi anser också att minderåriga barn bör vara helt undantagna från kravet om att bo på ett asylboende som villkor för dagersättning och särskilt bidrag.

Asylrättscentrum avstyrker förslaget att införa särskilda asylboenden för personer som missköter sig. Vi ser sammantaget en risk att de föreslagna särskilda asylboendena vid misskötsamhet skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av den enskildes privatliv. Det saknas tillräcklig analys av i vilken utsträckning mindre ingripande åtgärder för personer som missköter sig skulle kunna vara lika effektiva. Asylrättscentrum vill även i sammanhanget påpeka att sådana särskilda asylboenden inte får utformas på ett sätt så att de i praktiken utgör de facto förvar.

Läs vårt remissvar i sin helhet här

 

Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade den 21 juni 2023 att utredningen som tagit fram detta delbetänkande får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag kopplat till boende under och efter asylprocessen. Asylrättscentrum följer noga hur sådana ytterligare förslag till ändringar kan komma att utformas.