10 april, 2024

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”.

Dela på Facebook
Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett papper. På bordet ligger ett ukrainskt pass.

Remissvar

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”. Vi välkomnar regeringens ambition att förbättra levnadsvillkoren för de personer från Ukraina som beviljats skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv och befinner sig i Sverige. Vi ifrågasätter dock den lagtekniska lösning som föreslås och menar att förslagets utformning inte förbättrar levnadsvillkor för personer med tillfälligt skydd i tillräcklig utsträckning.

 

Regeringens förslag

Förslagen i regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd” syftar till att förbättra levnadsvillkoren för de människor från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd genom att göra det möjligt för dem att bli folkbokförda i Sverige vid ett tidigare datum än vad som gäller i dag. Därigenom ska de få större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden på ett ändamålsenligt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

 

Asylrättscentrums synpunkter

Asylrättscentrum välkomnar förslagets ambition att förbättra levnadsvillkor för personer från Ukraina med tillfälligt skydd. Vi ifrågasätter dock den lagtekniska lösning för folkbokföring som föreslås och menar att förslagets utformning inte förbättrar levnadsvillkor för personer med tillfälligt skydd i tillräcklig utsträckning.

Asylrättscentrum är inte inkluderade på regeringens lista av remissinstanser, men anser att förslagen har principiell betydelse för tillgången till skydd och rättigheter för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Här är en sammanfattning av våra synpunkter:

  1. Regeringen föreslår att personer med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad som gäller i dag: efter tolv månader med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, om personen antas komma att vistas i landet i ytterligare minst sex månader. Vi bedömer att en tidigare folkbokföring av personer med tillfälligt skydd är en lämplig åtgärd för att förbättra levnadsvillkoren. Vi ifrågasätter däremot den lagtekniska lösning som föreslås. Utkastet till lagrådsremiss innehåller inte någon analys om huruvida det är lämpligt att stifta en lag som endast gäller personer från Ukraina som omfattas av EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet. Om direktivet skulle aktiveras i framtiden  för en helt eller delvis annorlunda kategori av människor på flykt, så kommer inte dessa personer omfattas. Vi anser att det finns starka skäl för att i stället välja ett regelverk som omfattar alla personer som kan komma att beviljas tillfälligt skydd med stöd av massflyktsdirektivet. Asylrättscentrum noterar också att personer med tillfälligt skydd som inte folkbokförts fortsatt kommer att ha samma dagersättning som gäller för asylsökande. Vi anser att nivån på dagersättningen för asylsökande såväl de personer med tillfälligt skydd skyndsamt bör anpassas till den prisnivå som gäller idag.
  2. Regeringen föreslår att personer med ett giltigt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, som blir folkbokförda enligt det nya lagförslaget inte ska få tillgång till så kallade bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner som barnbidrag, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd. Detsamma föreslås gälla för den som har ett giltigt uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd. Vi på Asylrättscentrum avstyrker förslaget och menar att förslagets utformning inte förbättrar levnadsvillkor för personer med tillfälligt skydd i tillräcklig utsträckning. Det är framför allt oroande att utsatta grupper som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning riskerar att stå utan olika former av bistånd och insatser som ska tillgodose skäliga levnadsvillkor.
  3. Regeringen föreslår att personer som har ett giltigt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, inte ska ha rätt till insatser enligt LSS. Regeringen anser att det stöd som kan ges enligt socialtjänstlagen är tillräckligt. Vi på Asylrättscentrum avstyrker förslaget och menar att personer med tillfälligt skydd och funktionsnedsättning inte garanteras tillräckligt stöd, varken enligt bestämmelserna i LMA eller i socialtjänstlagen. LSS ska säkerställa att personer med särskilda behov får rätt till goda levnadsvillkor, till skillnad från socialtjänstlagen som ska tillgodose skäliga levnadsvillkor, som personlig assistent, ledsagarservice eller kontaktperson.

Läs mer om våra synpunkter i vårt remissvar.

Asylrättscentrum sammanställde under våren 2022 en rapport gällande rättigheter för personer med tillfälligt skydd och Sveriges implementering av massflyktsdirektivet. Här kan du ta del av rapporten: Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige.