29 februari, 2024

Sverige måste säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”.

Dela på Facebook
Fem barn håller armarna om varandra

Sverige bör ge barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”.

I utredningen föreslås att Sverige ska ge barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté och att det ska etableras statligt finansierade barnrättsbyråer som kan ge råd och stöd till barn i utsatta situationer. Utredningen lämnar också ett antal förslag som syftar till att säkerställa att svensk lagstiftning ger barn möjlighet att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

 

Asylrättscentrums syn på utredningens förslag

Vi på Asylrättscentrum välkomnar merparten av utredningens förslag. Vi anser att förslagen som helhet är viktiga för att stärka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i Sverige. Vi är också positiva till att utredningen hämtat in barns åsikter och röster, med hjälp av organisationer som möter barn, men även genom att låta barn själva komma till tals. Det är vår förhoppning att kommande utredningar tar lärdom av och hämtar inspiration av denna utrednings tillvägagångssätt att så tydligt inkludera barn.

Vi på Asylrättscentrum har dock synpunkter på några av de förslag som lagts fram för att säkerställa rättigheterna för barn i asyl- och migrationsprocess.

 

Brister i utredningens förslag gällande barn i migrationsprocess

I vårt remissvar har vi fokuserat på utredningens överväganden och förslag gällande barn i migrationsprocess. Asylrättscentrum anser att en av de slutsatser utredningen drar står i strid med barnkonventionen. Utredningen konstaterar att idag har barn som befinner sig i utlandet och saknar vårdnadshavare eller legal ställföreträdare ingen möjlighet att utkräva sina rättigheter – ändå menar utredningen att inget behöver förändras.

Vi på Asylrättscentrum anser att utredningens slutsats i denna fråga står i strid med barnkonventionen. Vi uppmanar därför regeringen att tillsätta en utredning för att säkerställa att även dessa barn ska kunna få en ansökan om uppehållstillstånd prövad.

Vi anser dessutom att:

  • Barns rätt till offentligt biträde bör utredas ytterligare
  • Barns ska ha rätt att komma till tals även utan vårdnadshavares samtycke
  • Barns rätt till delaktighet bör tydliggöras i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen
  • Barns rätt att få anpassad information bör gälla i alla migrationsärenden, inte endast när barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov

Vi på Asylrättscentrum instämmer i utredningens bedömning att det är angeläget att förslagen bör träda i kraft snarast möjligt, men finner det rimligt att viss tid avsätts för beredning, behandling och förberedelser för att säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Läs vår fullständiga analys av utredningens förslag och de möjliga konsekvenserna för barn i migrationsprocess i vårt remissvar.

 

Om tredje tilläggsprotokollet

Till barnkonventionen finns tre tilläggsprotokoll. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och det andra handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. År 2011 antog FN ett tredje tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse på annat vis.

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen 1990 och har även ratificerat det första och andra tilläggsprotokollet till barnkonventionen. År 2020 blev bonkonventionen även svensk lag. Sverige har dock inte ratificerat det tredje tilläggsprotokollet – vilket den statliga utredningen nu föreslår.

Utöver att ge barn en tydlig möjlighet att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen så sätter det tredje tilläggsprotokollet också press på stater att utveckla effektiva nationella system för att förebygga kränkningar av barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om Barnkonventionen och det tredje tilläggsprotokollet.