6 maj, 2024

Utökade kontrollåtgärder i förvar kan inskränka rätten till privatliv

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar”.

Dela på Facebook
Korridor med brun dörr

Remissvar

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar”. Utredningen föreslår ett antal lagändringar vars uttalade syfte är att stärka ordningen och säkerheten inom förvarsverksamheten i Sverige.

Vi på Asylrättscentrum anser att det är viktigt att förvaren är säkra och trygga, men menar att förslagen på olika sätt inskränker på rätten till personlig integritet och rätten till privat- och familjeliv, både för vuxna och för barn, utan att det är visat att begränsningarna är nödvändiga och proportionerliga. Vi befarar också att genomförandet av utökade tvångs- och kontrollåtgärder kan bidra till att miljön i förvaren blir fängelseliknande.

 

Utredningens förslag

I utredningens delbetänkande föreslås ett flertal lagändringar med syfte att stärka ordningen och säkerheten inom förvarsverksamheten, bland annat ska Migrationsverket vid behov ges möjlighet att införa allmän inpasseringskontroll på enskilda förvar, utföra rumsvisitation och genomföra säkerhetskontroller inne på förvaren med hjälp av metalldetektor eller andra hjälpmedel.

Utredningen föreslår även att Migrationsverket ska kunna förordna väktare för att utföra transporter och bevakning av förvarstagna som vistas utanför förvaret, till exempel vid vård eller behandling.

 

Asylrättscentrums synpunkter

Gemensamt för utredningens föreslagna åtgärder är att de på olika sätt inskränker på rätten till personlig integritet och rätten till privat- och familjeliv. Genomförandet av förslagen kommer innebära att vuxna förvarstagna kommer att utsättas för ingripande åtgärder, som exempelvis kroppsvisitationer, i högre utsträckning än i dag.

Även förvarstagna barn och barn som besöker förvaren kan komma att utsättas för sådana intrång i den personliga integriteten. I delbetänkandet saknas även en utförlig konsekvensanalys om vad genomförandet av förslagen skulle ha för barn och barns rättigheter.

Här är en sammanfattning av våra synpunkter:

  1. Vi befarar att genomförandet av utökade tvångs- och kontrollåtgärder i utredningens förslag kan bidra till att miljön i förvaren blir fängelseliknande. Detta kan få negativa effekter på de förvarstagnas välbefinnande och trygghet och, i förlängningen, deras möjligheter att ta tillvara sina rättigheter.
  2. Vi avstyrker utredningens förslag på utökade möjligheter till tvång och kontroll i förvaren. Vi menar att det saknas underlag på att förslagen är nödvändiga eller proportionerliga till det angivna syftet. Det är således inte heller bevisat att det är nödvändigt eller proportionerligt att kunna vidta de föreslagna åtgärderna mot barn.
  3. Vi efterlyser en analys om vilken effekt en ökad satsning på så kallad dynamisk säkerhet, det vill säga en närvarande personalstyrka som verkar för att upprätthålla en god relation till de förvarstagna, skulle kunna ha för att motverka problem med exempelvis införsel av narkotika i förvaren.
  4. I delbetänkandet finns endast en begränsad redogörelse för de problem som förslagen avser att åtgärda. Framför allt saknas det uppgifter om det förekommer vapen i förvaren, och i så fall, hur de kommit in i förvaren.

Läs mer om våra synpunkter i vårt remissvar.