20 april, 2023

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Den 24 februari 2023 remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med lagförslag gällande villkoren för familjeåterförening och humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd.

Dela på Facebook
Två vuxna och ett litet barn håller varandra i händerna och promenerar på en väg

Remissvar

Den 24 februari 2023 remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med lagförslag gällande villkoren för familjeåterförening och humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd. Vi på Asylrättscentrum anser att lagförslaget riskerar att strida mot både internationella konventioner och EU-rätt – och vi ser stora brister vad gäller det barnrättsliga perspektivet. Asylrättscentrum anser att lagförslaget inte bör genomföras.

 

Om lagförslaget

Regeringens lagförslag Utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl syftar till att minska invandringen och förbättra integrationen.

Det föreslås bland annat att åldersgränsen för när makar och sambos får återförenas med varandra ska höjas. Idag får uppehållstillstånd nekas om någon av parterna är under 18 år. Enligt utkastet till lagrådsremiss bör denna åldersgräns höjas till 21 år.

Vidare vill regeringen begränsa möjligheterna för alternativt skyddsbehövande att undantas från försörjningskravet vid återförening med familjemedlemmar. Det föreslås också att möjligheterna till uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl ska skärpas för barn och vissa vuxna.

Idag får uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl ges om det finns synnerligen ömmande omständigheter. För barn är det tillräckligt att det finns särskilt ömmande omständigheter, vilket är ett lägre krav. Även vuxna som har en särskild anknytning till Sverige kan få uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Denna möjlighet ska enligt utkastet till lagrådsremiss tas bort. Både barn och vuxna måste enligt förslaget kunna visa att det finns synnerligen ömmande omständigheter för att få uppehållstillstånd av humanitära skäl – dock måste barns omständigheter inte ha samma allvar och tyngd som vuxnas.

 

Asylrättscentrum ser stora risker

Vi på Asylrättscentrum anser att regeringens lagförslag saknar tydlig konsekvens- och ändamålsanalys. Bland annat uppvisar förslaget stora brister när det gäller det barnrättsliga perspektivet.

Förslaget saknar även analys av hur de förslag som presenteras faktiskt kommer att bidra till det önskade målet om minskad invandring och förbättrad integration. Vi menar att avsaknaden av konsekvens- och ändamålsanalys är särskilt allvarligt då förslagen riskerar att strida mot internationella konventioner och EU-rätt.

Mot bakgrund av bristande analys, risken för otydligt formulerad lagstiftning samt risk för en rättstillämpning som strider mot våra internationella åtaganden avråder Asylrättscentrum från att genomföra förslagen i utkastet till lagrådsremiss.

Läs gärna vårt remissvar i sin helhet där vi utvecklar de resonemang som ligger bakom vår ståndpunkt. Du hittar det här.

 

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Vi på Asylrättscentrum arbetar outtröttligt för att människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Med din hjälp kan vi hjälpa fler!

Stötta vårt arbete för att stärka rättssäkerheten för människor på flykt!