11 oktober, 2023

Migrationsverket stoppar utvisningar till Gaza

Efter Hamas terroristaktioner den 7 oktober har konflikten mellan Israel och Palestina eskalerat kraftigt. Tusentals civila palestinier och israeler har dödats i våldsamheterna.

Dela på Facebook
Flera höghus i Gaza ovanifrån

Migrationsverket stoppar utvisningar till Gaza

Efter Hamas terroristaktioner den 7 oktober har konflikten mellan Israel och Palestina eskalerat kraftigt. Tusentals civila palestinier och israeler har dödats i våldsamheterna. Händelseutvecklingen är mycket oroväckande och Migrationsverket har nu beslutat att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till Gaza.

Händelseutvecklingen i Gaza är mycket oroväckande och medför en stor osäkerhet och fara för människor bosatta i området. Gazaremsan är ett av världens mest tätbefolkade områden med över 2 miljoner invånare. Enligt siffror från FN-organet OCHA har över 260 000 människor har tvingats fly sina hem i Gaza efter de senaste dagarnas strider.

Migrationsverket konstaterar att ”Israel har genomfört omfattande flygbombningar med ett betydande antal civila offer som följd och att hela området uppges vara under hermetisk blockad”. Migrationsverket och flera experter bedömer också att risken för en mer omfattande och långvarig konflikt framöver är mycket stor.

Mot bakgrund av konfliktens snabba förlopp, och att det i nuläget inte går att bedöma hur situationen kommer att utvecklas på kort eller lång sikt, har Migrationsverket fattat beslut om att stoppa alla utvisningar till Gaza. Det innebär att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut kommer att verkställas för närvarande. Beslutet gäller i nuläget enbart Gaza, men inte andra områden eller närliggande länder som kan påverkas av konflikten.

Vi på Asylrättscentrum bevakar fortsatt händelseutvecklingen i Gaza och Migrationsverkets hantering av asylsökande från den berörda regionen.

 

Fakta om Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Vid en förändrad säkerhetssituation någonstans i världen finns det möjlighet för rättschefen att besluta om hur situationen generellt ska bedömas av Migrationsverkets medarbetare vid handläggning av berörda enskilda ärenden.

Beslut kan då komma att fattas om att verkställighet av lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut inte får ske i en situation då tillräcklig information för att kunna göra en framåtsyftande bedömning exempelvis inte finns tillgänglig eller är motsägelsefull och osäker.

Ett verkställighetsstopp innebär att Migrationsverket inte kommer att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut till ett land, ett särskilt område eller för en viss grupp personer med avlägsnandebeslut till ett visst land, så länge som stoppet gäller. Det gäller oavsett om en person har ansökt om asyl eller tillstånd på någon annan grund. Det avvisnings- eller utvisningsbeslut som har fattats gäller fortfarande men kan för tillfället inte verkställas på grund av den osäkra situationen.

Källa: Migrationsverket