24 april, 2023

Nya krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har kommit med en ny dom som påverkar de som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Dela på Facebook
Tomma skolbänkar med en penna och ett papper

Nya krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har kommit med en ny dom som påverkar de som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Domen säger att kraven för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda innan personens tidigare uppehållstillstånd går ut. Det är en ny tolkning som går emot den information och de instruktioner som Migrationsverket tidigare gett till de som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

 

Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

För dem som har fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier finns det en möjlighet att få permanent uppehållstillstånd genom 5 § Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (gymnasielagen). För att få permanent uppehållstillstånd behöver de som studerat på gymnasiet nå upp till vissa krav. De måste bland annat ha ett varaktigt arbete, ha klarat sina gymnasiestudier och kunna försörja sig. Du kan läsa mer om kraven i vår handbok för permanent uppehållstillstånd som du hittar här. Handboken har uppdaterats så att informationen stämmer överens med vad Migrationsöverdomstolens dom säger.

Migrationsverket har tidigare gått ut med information om att kraven ska vara uppfyllda när Migrationsverket fattar beslut om permanent uppehållstillstånd. Nu har Migrationsverket tolkat den nya domen som att en person måste uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd både när det tidigare uppehållstillståndet går ut, och när de fattar beslut om ansökan.

 

Vad säger Migrationsöverdomstolen i den nya domen?

Migrationsöverdomstolen kom med en ny dom, MIG 2023:3, den 16 februari 2023. I domen gör Migrationsöverdomstolen en ny tolkning av lagstiftningen. I målet har en person haft ett jobb som inte uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd gick ut. Hon fick avslag hos Migrationsverket, men fick sen ett bättre jobb som uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när hon överklagade till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen sa då ja till att ge henne permanent uppehållstillstånd på grund av den nya anställningen. Domen överklagades av Migrationsverket till Migrationsöverdomstolen som valde att pröva ärendet. Migrationsöverdomstolen valde då att inte ge henne uppehållstillstånd.

När Migrationsöverdomstolen väljer att pröva ett ärende så påverkar det hur andra myndigheter, som Migrationsverket och migrationsdomstolen, ska bedöma liknande ärenden. De måste alltså följa Migrationsöverdomstolens nya tolkning.

Migrationsöverdomstolen säger i sin dom att permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen bara kan ges om alla krav var uppfyllda senast det datum när det gamla uppehållstillståndet går ut. Det är en annan tolkning än den information som Migrationsverket gett till de som ansöker om permanent uppehållstillstånd tidigare.

Eftersom Migrationsöverdomstolens domar är vägledande så är det deras tolkning som kommer att gälla framåt.

 

Asylrättscentrums kommentar

En av de viktigaste egenskaperna hos lagar är att tillämpningen av dem ska vara förutsebar. Personer ska veta vad som krävs för att omfattas av lagarna och vad som kommer att krävas av dem framåt för att fortsätta omfattas. Vi på Asylrättscentrum är kritiska mot hur bristande förutsebarheten har varit för den grupp som omfattas av just gymnasielagen.

Asylrättscentrum har sedan lagarna började gälla fått in hundratals frågor i ärenden från personer som vill göra rätt men inte förstår vad som krävs av dem. Gymnasielagen har verkligen stuckit ut som en lagstiftning som varit svårbegriplig för den som omfattas, den som stöttar och ibland även för den som beslutar. Vi har också sett att myndigheternas tolkning av vad som krävs för uppehållstillstånd på flera punkter ändrats under åren utan att själva lagstiftningen ändrats, vilket också försvårat för de som omfattas att veta vad som gäller.

Asylrättscentrum ser därför att det är beklagligt att Migrationsöverdomstolen kommer med ett avgörande förtydligande så sent i processen. Vi vet att det är många som har använt information från Migrationsverket och deras tidigare avgöranden för att ta beslut om vilka anställningarna de ska välja. Det är vissa av dessa som eventuellt inte kommer att få permanent uppehållstillstånd efter Migrationsöverdomstolens avgörande. Att det inte har gått att förutse hur reglerna kommer att tillämpas, varken genom lagstiftningen i sig eller informationen från Migrationsverket, har varit en allvarlig brist i rättssäkerheten och gjort det omöjligt för personer att ta tillvara sina rättigheter.

 

Information till dig som omfattas av gymnasielagen

Information till dig som ska ansöka om permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolens dom (MIG2023:3) säger att villkoren för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda redan när det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut. Ska du ansöka om permanent uppehållstillstånd så måste du därför påbörjat en anställning som når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd redan när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Kom ihåg att du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, annars kan du förlora rätten att arbeta.

Du kan byta anställning medan du väntar på svar från Migrationsverket om din ansökan, men var noga med att kontrollera att den nya anställningen uppfyller alla krav för permanent uppehållstillstånd. Både den tidigare och den nya anställningen måste alltså uppfylla kraven.

Du kan läsa om kraven för permanent uppehållstillstånd i vår handbok. Handboken har uppdaterats så att informationen stämmer överens med vad Migrationsöverdomstolens dom säger.

 

Information till dig som har ansökt utan anställningsavtal

Har du redan ansökt om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men inte bifogat tillräckligt underlag så kan du komplettera med information i efterhand. Du kan alltså skicka in anställningsavtal i efterhand men anställningen måste fortfarande ha påbörjats innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet gick ut. All bevisning måste ha lämnats in innan Migrationsverket fattar beslut, det är därför bra att komplettera med alla handlingar så snart som möjligt.

Har ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut utan att du uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd så kommer du enligt den nya domen inte kunna få permanent uppehållstillstånd. Om du har andra grunder för uppehållstillstånd som du också vill få prövade kan du komplettera din ansökan med de nya grunderna. Det kan till exempel vara nya asylskäl som du inte tidigare har fått prövade. Det kan också vara särskilt ömmande omständigheter.

Det kan vara svårt att veta vilka alternativ som finns och vad som är bäst att göra om du befinner dig i den här situationen. De råd som är rätt för dig kan skilja sig åt från de råd som är rätt för någon annan. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat som kan lagarna om uppehållstillstånd i Sverige. Du är till exempel alltid välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum för att få råd om ditt ärende. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

 

Information till dig som har ansökt med anställningsavtal och bytt anställning

Migrationsverket har tolkat Migrationsöverdomstolens dom som att det är okej att byta anställning innan man fått svar på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd. Men för att få permanent uppehållstillstånd måste både den tidigare anställningen och den nya anställningen uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Det betyder alltså att den tidigare anställningen måste ha uppfyllt kraven när ditt tidigare uppehållstillstånd slutade gälla, och din nya anställning måste uppfylla kraven när Migrationsverket prövar din ansökan.

Om du planerar att byta anställning är det viktigt att kontrollera att den nya anställningen uppfyller alla krav för permanent uppehållstillstånd. Det är också bra att säkerställa att du fått alla papper som behövs från din tidigare arbetsgivare för att visa att den anställningen uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd. Du kan läsa mer om kraven och vilka papper som ska lämnas in i vår handbok. Handboken har uppdaterats så att informationen stämmer överens med vad Migrationsöverdomstolens dom säger.

Detta betyder också att om du hade en anställning som uppfyllde kraven för permanent uppehållstillstånd när ditt uppehållstillstånd gick ut, men sedan blivit uppsagd eller avslutat anställningen så kan du fortfarande få permanent uppehållstillstånd om du hittar en ny anställning som uppfyller kraven innan Migrationsverket fattar beslut om din ansökan.

Om det var så att anställningen du hade när uppehållstillståndet gick ut inte var tillräcklig för att få permanent uppehållstillstånd så kommer du tyvärr inte att kunna få permanent uppehållstillstånd även om den nya anställningen uppfyller kraven. Om du har andra grunder för uppehållstillstånd som du också vill få prövade kan du komplettera din ansökan med de nya grunderna. Det kan till exempel vara nya asylskäl som du inte tidigare har fått prövade. Det kan också vara särskilt ömmande omständigheter.

Det kan vara svårt att veta vilka alternativ som finns och vad som är bäst att göra om du befinner dig i den här situationen. Det råd som är rätt för dig kan skilja sig åt från det råd som är rätt för någon annan. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat som kan lagarna om uppehållstillstånd i Sverige. Du är till exempel alltid välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum för att få råd om ditt ärende.