6 september, 2023

Sammanfattning av sommarens migrationspolitiska händelser

Hade du svårt att hänga med i sommarens nyheter inom migrationsområdet? Ingen fara, här listar vi sommarens händelser.

Dela på Facebook
En smältande glass

Sammanfattning av sommarens migrationspolitiska händelser

Hade du svårt att hänga med i sommarens nyheter inom migrationsområdet? Ingen fara, här listar vi sommarens händelser.

Du kan läsa mer om flera av förslagen i vår migrationspolitiska analys av Tidöavtalet.

 

EU enas om förslag på ny asyl- och migrationspakt (8 juni)

Arbetet med EU:s nya asyl- och migrationspakt har pågått sedan 2015 och i juni kom beskedet att en majoritet av EU:s medlemsländer enats om en kompromiss. Bland de centrala delarna i förslagen finns: snabbprövning av asylskäl vid EU:s yttre gräns, regler om omfördelning av asylsökande samt ökade möjligheter att avvisa asylsökande till länder där de inte är medborgare. Nu väntar nya förhandlingar där Europeiska rådet (i vilket medlemsstaterna representeras av sina regeringar) ska komma överens med Europaparlamentet.

 

Ordnat initialt mottagande av asylsökande (22 juni)

Regeringen ger tilläggsdirektiv till utredningen om ordnat initialt mottagande av asylsökande. Den pågående utredningen ska bland annat föreslå hur en anmälningsskyldighet för asylsökande kan införas. Utredaren ska även ta ställning till om asylsökande ska anvisas att vistas inom ett specifikt geografiskt område under asylprocessen.

 

Inre utlänningskontroll (27 juni)

Regeringen lämnar över förslag till Lagrådet om att det ska införas en möjlighet för myndigheterna att vid en inre utlänningskontroll kroppsvisitera en utlänning för att eftersöka pass eller andra identitetshandlingar, samt en möjlighet att omhänderta sådana handlingar.

 

Återvändandecenter för asylsökande (29 juni)

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att införa återvändandecenter för asylsökande som har fått ett beslut om att lämna landet. Där ska Migrationsverket aktivt arbeta med att motivera dessa personer till att återvända frivilligt, samt ge råd, vägledning och praktiskt stöd.

 

Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl (13 juli)

Regeringen fattar beslut om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i utlänningslagen. Om förslaget antas kommer det att innebära att villkoren för anhöriginvandring skärps i vissa fall samt att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

 

Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande (28 juli)

Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande och spår den lägsta nivån på antalet förstagångsansökningar under hela 2000-talet (bortsett från pandemiåren). Prognosen gör ett antagande om cirka 14 000 nya asylansökningar per år 2023 och 2024.

 

Översyn av regelverket om förvar (10 augusti)

Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att göra en översyn av hela regelverket om förvar i utlänningslagen. Att placeras i förvar innebär att man vistas på ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för, tills beslutet om avvisning eller utvisning går att genomföra.

 

Ny generaldirektör för Migrationsverket (30 augusti)

Regeringen utser Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Migrationsverket. Hon är nu generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Maria Mindhammar tillträder sin tjänst den 18 september.

 

Stärkt återvändandeverksamhet (31 augusti)

Regeringen presenterar tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet för den som har ett verkställbart beslut om avvisning eller utvisning. Enligt direktiven ska en särskild utredare bland annat utreda om en informationsplikt för myndighetspersonal ska införas, om den s.k. preskriptionstiden ska förlängas, om återreseförbud bör vara längre än idag samt om det ska vara tillåtet att ta fingeravtryck på barn under 14 år.