Tidöavtalet

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet

Den mest omfattande delen av Tidöavtalet handlar om politiken gällande migration och integration. Men vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som söker asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige?

Sveriges riksstadsbyggnad

Innehåll

Tidöavtalet innehåller 33 förslag som handlar om politiken gällande migration och integration. Ambitionen med förslagen är att få till ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik – det har regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna varit tydliga med. Samarbetspartierna vill bland annat; anpassa Sveriges lagstiftning för asylmottagande för att inte vara mer generöst än vad EU-rätten kräver, begränsa den humanitära skyddsgrunden och vidta åtgärder som så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter.

Vi på Asylrättscentrum befarar att flera förslag kan leda till minskad rättssäkerhet och att redan utsatta människor drivs längre från samhället. Vi förväntar oss att Sverige fortsätter att värna asylrätten – som är en grundläggande mänsklig rättighet – och respektera internationella konventionsåtaganden och EU-rätten.

På den här sidan kan du ta del av vår migrationsrättsliga analys av Tidöavtalets förslag.

Sidan kommer att uppdateras löpande i takt med att förslagen utreds och behandlas.

 

Om analysen

Vi har analyserat de förslag i Tidöavtalet som vi bedömer har koppling till vårt expertområde och den verksamhet vi bedriver. Av totalt 33 förslag som berör migration och integration har vi analyserat 30. Olika förslag har olika långa kommentarer i vår analys. Det beror på flera saker: En del förslag är mer redogörande medan andra är mer kortfattade eller otydliga. Vissa förslag kan vi mycket om som jurister inom migrationsrätt, andra förslag ligger längre ifrån vårt expertområde.

Det är också viktigt att lyfta att våra analyser i dagsläget inte bygger på faktiska lagförslag utan endast på de förslag som finns formulerade i Tidöavtalet. Först när det finns mer konkreta förslag kommer vi att kunna presentera mer ingående analyser av dess effekter på svensk migrations- och integrationspolitik. Vi kommer att följa utvecklingen och uppdatera analysen löpande.

Några av förslagen i Tidöavtalet är redan genomförda, som till exempel minskningen av antalet kvotflyktingar. Men många av förslagen är ännu just bara förslag och vägen till genomförande varierar. För att göra ett förslag till lag krävs vanligen att det utreds, att remissinstanser (som till exempel Asylrättscentrum) och Lagrådet får tycka till och sedan att det läggs fram en proposition som riksdagen får rösta om (du kan läsa mer om lagstiftningsprocessen här). Många av förslagen i Tidöavtalet är redan sedan tidigare utredda eller är redan under utredning, vilket gör att en proposition kan komma ganska snabbt.

Även om vi valt att analysera förslagen separat så vill vi också säga något om helheten i Tidöavtalet genom en sammanfattande kommentar. Genom att se på förslagen tillsammans synliggörs vilken typ av migrations- och integrationspolitik (och samhälle) regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt stödpartiet Sverigedemokraterna vill skapa förutsättningar för.