Tidöavtalet

Fler utvisningar på grund av brott

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

En ny utredning ska tillsättas med uppdrag att ytterligare skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott. Utredningen bör få i uppdrag att lämna förslag motsvarande samtliga tillkännagivanden i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU28.

Utredningen ska uppdras att föreslå författningsändringar som innebär bl.a.

  • Att utvisningsfrågan alltid ska prövas när utlänningar är åtalade för brott.
  • Att gränsen för när enbart ett brotts straffvärde, oaktat återfall, ska medföra utvisning sänks påtagligt.
  • Att den som återfaller i brott lättare ska kunna utvisas även om straffvärdet ensamt inte talar för utvisning.
  • Att inte mer hänsyn ska tas till en utlännings anknytning till Sverige vid prövningen av utvisningsfrågan än vad som krävs med tanke på Sveriges förpliktelser enligt internationella åtaganden.
  • Att verkställighetshinder inte ska medföra att domstolen inte fattar beslut om utvisning.
  • Att inhibering av utvisningsbeslut meddelas istället för tillfälliga uppehållstillstånd vid icke bestående verkställighetshinder.
  • Att den som har dömts till utvisning på grund av brott mot familjemedlemmar ska inte senare kunna återinvandra på grund av anknytning till dessa familjemedlemmar.
  • Att bestämmelserna om återreseförbud skärps och som utgångspunkt meddelas på livstid vid allvarlig brottslighet.
  • Att utmönstra utvisningsmen som straffmildrande omständighet.

Samarbetspartierna har samsyn om att dessa förslag därefter ska lämnas som proposition till riksdagen.

 

Asylrättscentrums analys

Reglerna om utvisning på grund av brott ändrades och trädde i kraft så sent som den 1 augusti 2022. Lagändringarna medför bland annat att utvisning på grund av brott numera tillåts i fler fall än tidigare, och att det ställs högre krav på en utlännings anknytning till Sverige för att avslå ett yrkande om utvisning. Tidigare fanns ett förbud mot att utvisa den som kom till Sverige innan han eller hon hade fyllt 15 år och som har vistats här viss tid, vilket nu har tagits bort.

Asylrättscentrum vill framhålla att det generellt är nödvändigt med en tillräcklig bedömningsmarginal för att säkerställa att Sverige lever upp till sina konventionsåtaganden. Bestämmelser som inskränker möjligheten att ta hänsyn till anknytning till Sverige riskerar att leda till konventionskränkningar.

Det kan också konstateras att en utlänning som befinner sig i Sverige och har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande är skyddad från att utvisas till hemlandet.  Det krävs att någon som har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har begått ett synnerligen grovt brott för att statusförklaringen ska upphöra av den orsaken. Även om skyddsstatusen återkallas i en sådan situation får Sverige inte utvisa personen om denne riskerar förföljelse, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling vid ett återvändande.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.