Tidöavtalet

Ökade integrationsmöjligheter för de yngsta barnen

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Insatser ska genomföras för att öka samhällets kontaktyta i förhållande till små barn och deras familjer i utsatta områden. Inom ramen för insatserna ska bl.a. utökade program hos BVC och obligatorisk språkscreening på BVC genomföras. Språkförskola för barn i utsatta områden och för nyanlända barn i övrigt ska också övervägas.

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum anser att det är viktigt att små barn får gott stöd av samhället. Målsättningen att öka integrationsmöjligheterna för de yngsta barnen framstår därmed som god. Asylrättscentrum bedömer dock att målet står i stark konstrast till övriga förslag i Tidöavtalet. Enligt avtalet ska bland annat möjligheten till permanent uppehållstillstånd utmönstras och det ska bli svårare att få återförenas med familjemedlemmar. Dessutom föreslås att nyanlända kvalificerar sig för att få ta del av olika sociala förmåner och bidrag. Förslagen i Tidöavtalet kommer starkt att begränsa barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda och riskerar att försvåra de mål som finns för ökad integration. Asylrättscentrum anser att en noggrann barnkonsekvensanalys måste göras av förslagen i Tidöavtalet, inte minst utifrån förbudet om diskriminering i barnkonventionens artikel 2.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.