Tidöavtalet

Rättssäkerhet på migrationsområdet

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

En översyn görs av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. I översynen ska bland annat ingå kriterier för offentliga biträden, tolkar och nämndemän samt bedömningen av ärenden gällande bl.a. konvertiter och HBTQ-personer. I översynen ska även prövas frågan om en extern tillsynsfunktion eller inspektion gällande migrationsfrågor. I översynen ska inte ingå att utöka asylsökandes rättigheter utöver vad som EU-rätten kräver.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum anser att det är positivt att samarbetspartierna vill göra en översyn av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. Det är positivt att kriterier för offentliga biträden, tolkar och nämndemän samt bedömningen av ärenden gällande bl.a. konvertiter och HBTQ-personer uppmärksammas. Det finns dock ytterligare aspekter av asylprocessen där vi ser ett behov av översyn, bland annat rörande barns rättigheter och inhämtande av tortyrskadeutredningar. Detsamma gäller bedömningen av potentiellt konventionsstridiga sjukdomsfall där Sverige mottagit internationell kritik i ett antal avgöranden under senare år.

Asylrättscentrum är dock kritiska till att regeringen trots Tidöavtalets ambition om att stärka rättssäkerheten i asylprocessen har beslutat att lägga ner utredningen om medicinska åldersbedömningar, vilket vi har kommenterat här.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.