Tidöavtalet

Samhällsintroduktion m.m.

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

En utredning ska tillsättas med uppdrag att föreslå förändringar av reglerna om samhällsintroduktion för asylsökande, samhällsorientering för nyanlända och SFI-undervisningen. Utredningen ska uppdras att bl.a.

  • föreslå författningsändringar som innebär att samhällsintroduktionen och samhällsorienteringen görs obligatorisk och villkorad på det sättet att dagersättning från Migrationsverket, försörjningsstöd, etableringsersättning eller andra offentliga stöd eller bidrag förutsätter deltagande,
  • lämna förslag på en nationell läroplan för den kommunala samhällsorienteringen för nyanlända där ökad tonvikt ska läggas vid jämställdhet, kvinnors rättigheter, religionsfrihet och samhällets övriga grundvärderingar,
  • lämna förslag som innebär att samhällsorienteringen avslutas med ett godkänt prov i samhällskunskap.

Utredningsarbetet ska också få i uppdrag att föreslå förstärkningar av SFI-undervisningen. Bland annat bör SFI med yrkesutbildning erbjudas nyanlända i alla kommuner.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum välkomnar förslaget att förstärka SFI-undervisningen. Asylrättscentrum anser att eventuella förslag om att villkora ersättningar genom att införa obligatorier måste analyseras noggrant och innehålla undantag för personer som av olika anledningar, exempelvis funktionsvariation eller ålder, inte kan delta i undervisningen. Asylrättscentrum vill även lyfta vikten av att en barnkonsekvensanalys av beslut om nedsättning eller indragande av ersättning måste genomföras om det finns barn i familjen.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.