Tidöavtalet

Skärpta kontroller av vandel i utlänningsärenden

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Migrationsverket ges i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera kontroller av vandel och levnad vid handläggningen av tillståndsärenden. Vid behov ska även resurser tillsättas för detta ändamål.

Därutöver ska en utredning tillsättas som ska få i uppdrag att utreda stärkta vandelskraven i utlänningsärenden. En sådan utredning ska innefatta en jämförelse med relevanta länder inom och utanför EU.

 

Asylrättscentrums analys

Av formuleringen i Tidöavtalet framgår inte med klarhet vilket agerande och vilka typer av anmärkningar som kan inrymmas i vandelsbegreppet, och som skärpta kontroller syftar till att upptäcka. Det är av vikt att de efterforskningar som görs i kontrollsyfte inte leder till onödigt integritetskänslig uppgiftsinhämtning och behandling av sådana uppgifter.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.