26 april, 2024

Härledd uppehållsrätt och överklagbarhet av EU-rättsliga beslut

Advokatutbildning den 4 juni

Dela på Facebook
En kvinna som lyfter upp et barn i luften

Om utbildningen

EU-domstolen har genom ett flertal domar slagit fast att rätten till fri rörlighet ibland innebär att en medlemsstat måste bevilja uppehållstillstånd till en tredjelandsmedborgare som är anhörig till en unionsmedborgare – även när unionsmedborgaren bor kvar i sin hemstat.

Det gäller när en medlemsstats beslut att neka uppehållstillstånd skulle kunna ha konsekvensen att den fria rörligheten motverkas eller unionsmedborgarskapets betydelse urholkas. I dessa fall har EU-domstolen härlett en uppehållsrätt för tredjelandsmedborgaren via bestämmelser i EU-fördragen. EU-domstolen har ansett att det inte kan anses vara ett rent nationellt förhållande att fatta dessa beslut eftersom de kan ha så stor betydelse för grundläggande delar av EU-samarbetet. Trots att det således handlar om en situation som normalt faller inom medlemsstaternas egen kompetens kan EU-rätten därmed ibland ha effekten att vistelse måste beviljas.

Som en följd av EU-domstolens praxis har det till exempel blivit enklare för en person som har familjemedlemmar som är svenska medborgare att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning utan att behöva lämna Sverige.

Utbildningen om härledd uppehållsrätt ger kunskaper om hur möjligheterna till uppehållstillstånd baserat på EU-fördragen ser ut. Under kursen får deltagarna bland annat kunskap hur man kan gå till väga om en klient har en partner eller ett barn som är svensk medborgare. Utbildningen ger även deltagarna kunskaper om hur den rätt till ett effektivt rättsmedel och domstolsprövning som tydligt framkommer av artikel 47 i EU:s rättighetsstadga i vissa fall kan användas för att åsidosätta svenska överklagandeförbud.

Under utbildningen behandlas bl.a. följande frågor:

  • Vad är härledd uppehållsrätt?
  • Vilka krav ställs för att härledd uppehållsrätt ska anses föreligga?
  • Vad kan man göra om härledd uppehållsrätt tidigare inte prövats?
  • Hur kan de EU-rättsliga principen om rätten till ett effektivt rättsmedel påverka utlänningslagens överklagandeförbud?

Utbildningen hålls av Louise Dane, doktor i offentlig rätt och jurist på Asylrättscentrum. Louise disputerade år 2019 med avhandlingen Den reglerade invandringen och barnets bästa – barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning. Louise har tidigare varit universitetslektor på Stockholms universitet och håller årligen utbildningar om barnets bästa via Domstolsakademin. Louise har även anlitats som föreläsare av Migrationsverket.

Kursen uppfyller de krav som anges i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Intyg om medverkan erhålles efter genomförd utbildning.

Varmt välkommen!

 

Datum och tid: 4 juni, klockan 9.00-12.00
Kostnad: 2000 kr

Sagt om Asylrättscentrums tidigare advokatutbildningar

– Det är få heldagarskurser på distans som medför ökad energi en fredag klockan 17, men denna var en sådan – den gav kunskap på bästa sätt.

– Det pedagogiska och uttömmande innehållet ökar förutsättningarna för att allt viktigt kommer fram, vilket ökar förutsättningarna för rättssäkerhet och gagnar enskilda sökande/klienter.

– Praktisk, lärorik och användbar!

Ikon med glödlampa på rosa bakgrund